Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Trg u Novskoj
Povrina: cca 1000m2
Godina projektiranja:
2009. godina
Lokacija: Novska
Investitor:
Grad Novska
Izvo?a?:
Metalimpex
Godina izvedbe:
2009. godina
Opis:
Prilikom projektiranja vodilo se ra?una o potrebi naglaska i aktiviranja javnog prostora i novonastalih vizura prema novim sadrajima koji oboga?uju socijalnu i kulturnu strukturu grada Novske te ireg podru?ja koje gravitira prema njemu. Pristupne staze te pristupni trgovi ure?eni su prefabriciranim betonskim oplo?nicima te posebnim prefabriciranim elementima koji kombiniraju nove materijale (metal) s LED tehnologijom osvjetljavanja javnih prostora te tradicionalne s umetnutim opekama kao elementom reminiscence na poloaj uklonjenog objekta na mjestu dananjeg trga.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaka 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridrana