Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Mullerov Breg - natje?ajni rad
Povrina: 28.1 ha
Godina projektiranja:
2010.  godina
Lokacija:
Mullerov Breg, Zagreb
Investitor:
Miler centar d.d.
Izvo?a?:
-
Godina izvedbe:
-
Opis:
Zona obuhvata podjeljena je na dvije karakterno razli?ite cjeline juni nii dio i sjeverni vii dio, poloen na blagu padinu. Izme?u njih je visinska barijera od cca 35 m. Koncept ovog urbanisti?kog rjeenja je postizanje harmoni?nog odnosa svake pojedine cjeline prema okoliu te jedne prema drugoj kako bi se postigao osje?aj jedinstvenosti novog naselja. Donji dio obuhvata karakteriziran je visokim lamelama preteno stambene namjene. Lamele su poloene u smjeru sjever jug, stvaraju?i me?uprostore javne namjene i zelenila koje se uvla?i u gradsko tkivo rekonstruriraju?i svojom novom morfologijom obronke Medvednice i otvaraju?i vizualni kontakt od Ilice prema sjeveru. Gornji dio obuhvata predvi?en je za izgradnju nieg tipa i ve?e tipoloke raznolikosti, preteno stambene namjene. Svojim oblikovanjem naselje se skladno uklapa u strukturu ve? postoje?ih podsljemenskih zona, istovremeno ostvaruju?i kvalitetne vizure prema gradu.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaka 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridrana