Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: UPU Blato - natje?ajni rad
Povrina: 15.6 ha
Godina projektiranja:
2007. godina
Lokacija: Blato, Zagreb
Investitor:
Grad Zagreb
Izvo?a?:
-
Godina izvedbe:
-
Opis:
Tipologija gradnje prilaogo?ena je prigradskom podru?ju i potrebi za suburbanim na?inom ivota. Jedan od ciljeva je afirmacija tipologije stambenog niza, koji je zanemaren u gradnji Zagreba. Na junom rubu obuhvata prolazi eljezni?ka pruga, u blizini koje su smjeteni javni i drutveni te trgova?ki sadraji, kako bi bili lako dostupni na putu na posao/s posla. U pojasu uz prugu palnira se i veliko parkiralite dvojake namjene: za potrebe poslovne gra?evine te za potrebe gra?ana koji dolaze autobomilom i nastavljaju putovanje vlakom (''park&ride''). ?itavo naselje premreeno je zelenim/pjea?kim povrinama koje otvaraju mnogobrojne mogu?nosti za neometanu pjea?ku komunikaciju.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaka 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridrana