Croatian(HR)English (United Kingdom)
                                  
Ime projekta: Sveu?ilišna knjižnica u Osijeku
Površina: 10992,9 m2
Godina projektiranja:
2012. godina
Lokacija:
Osijeka
Investitor:
Grad Osijek
Izvo?a?:
-
Godina izvedbe:
-
Cijena izgradnje: -
Opis:
Sveu?ilišna knjižnica planirana je kao racionalni i ekonomi?ni sklop koji svojom kompaktnoš?u ostvaruje visoku energetsku u?inkovitost. Glavne odrednice koje su definirale koncept i oblikovanje su: optimizacija spremišta knjiga, kretanja korisnika, podrumskih etaža i korištenja proširenih funkcija, parkovi knjižnice, kompaktnost oblika i oblikovanje. Vanjsko oblikovanje zgrade u vidljivoj opeci nastalo je pod utjecajem Katedrale u ?akovu i zgrade HAZU-a u Zagrebu, a temeljeno na tradiciji parkova u Osijeku, svaki kat knjižnice ima svoj park u koji je omogu?en pristup iz prostora ?itaonica.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana