Croatian(HR)English (United Kingdom)
                                  
Ime projekta: Vrti? u Novskoj
Povrina: 1545,25 m2
Godina projektiranja:
2012. godina
Lokacija:
Novska
Investitor:
Grad Novska
Izvo?a?:
-
Godina izvedbe:
-
Cijena izgradnje: -
Opis:
Koncept rjeenja je struktura koja moe rasti, po potrebi se mogu dodavati dodatne jedinice sa prate?im prostorima, a i dalje se zadrava osnovna oblikovna i funkcionalna ideja. Prema zadanom projektnom zadatku vrti? ima 5 vrti?kih jednica, ali jednostavnom dogradnjom mogu?e je dodati jo 3 jedinice. Ve?ina prostora je polivalentna, tako da na?in uporabe vie ovisi o interesima i potrebama djece i programa (na primjer, prostori se mogu mijenjati iz jasli?kih u vrti?ke i obrnuto), a manje o unaprijed odre?enoj ?vrstoj strukturi. Osnovna tlocrtna forma je napeta zakrivljena linija unutar koje su formirani prostori zasebnih soba, sanitarija, garderoba, kao i prate?ih gospodarskih i administrativnih prostorija.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaka 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridrana