Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Mullerov Breg - natječajni rad
Površina: 28.1 ha
Godina projektiranja:
2010.  godina
Lokacija:
Mullerov Breg, Zagreb
Investitor:
Miler centar d.d.
Izvođač:
-
Godina izvedbe:
-
Opis:
Zona obuhvata podjeljena je na dvije karakterno različite cjeline – južni niži dio i sjeverni viši dio, položen na blagu padinu. Između njih je visinska barijera od cca 35 m. Koncept ovog urbanističkog rješenja je postizanje harmoničnog odnosa svake pojedine cjeline prema okolišu te jedne prema drugoj kako bi se postigao osjećaj jedinstvenosti novog naselja. Donji dio obuhvata karakteriziran je visokim lamelama pretežno stambene namjene. Lamele su položene u smjeru sjever – jug, stvarajući međuprostore javne namjene i zelenila koje se uvlači u gradsko tkivo rekonstrurirajući svojom novom morfologijom obronke Medvednice i otvarajući vizualni kontakt od Ilice prema sjeveru. Gornji dio obuhvata predviđen je za izgradnju nižeg tipa i veće tipološke raznolikosti, pretežno stambene namjene. Svojim oblikovanjem naselje se skladno uklapa u strukturu već postojećih podsljemenskih zona, istovremeno ostvarujući kvalitetne vizure prema gradu.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana