Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Ku?a na Šestinskoj cesti
Površina: 400m2
Godina projektiranja:
.2007. godina
Lokacija:
Šestinska cesta, Zagreb
Investitor:
privatna osoba
Izvo?a?:
-
Godina izvedbe:
-
Opis:
Zemljište je u padu prema zapadu te se s njega pruža nesmetan pogled na dolinu potoka Kuniš?ak, a na sjeveru na Kulmerove Dvore. Zbog maksimalnog razmaka prema susjednim postoje?im objektima, vizura prema Sljemenu te slijede?i tradiciju autohtone podsljemenske gradnje, ku?a je izduženog tlocrta položenog u smjeru sjever – jug i sadrži tri stambene jedinice. Sjeverni i južni dio objekta su stakleni ''ganjci'' koji omogu?uju ulazak prirode u ku?u i te izlazak ku?e u prirodu.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana