Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: UPU Blato - natječajni rad
Površina: 15.6 ha
Godina projektiranja:
2007. godina
Lokacija: Blato, Zagreb
Investitor:
Grad Zagreb
Izvođač:
-
Godina izvedbe:
-
Opis:
Tipologija gradnje prilaogođena je prigradskom području i potrebi za suburbanim načinom života. Jedan od ciljeva je afirmacija tipologije stambenog niza, koji je zanemaren u gradnji Zagreba. Na južnom rubu obuhvata prolazi željeznička pruga, u blizini koje su smješteni javni i društveni te trgovački sadržaji, kako bi bili lako dostupni na putu na posao/s posla. U pojasu uz prugu palnira se i veliko parkiralište dvojake namjene: za potrebe poslovne građevine te za potrebe građana koji dolaze autobomilom i nastavljaju putovanje vlakom (''park&ride''). Čitavo naselje premreženo je zelenim/pješačkim površinama koje otvaraju mnogobrojne mogućnosti za neometanu pješačku komunikaciju.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana