Croatian(HR)English (United Kingdom)
Obavljamo stru?ni nadzor nad vlastitim projektima, ali i nadzor nad projektima drugih projektanata I Na tim sastoji se od vrsnih i iskusnih stru?njaka za sva podru?ja nadzora, a vrimo redovno mjese?no izvjetavanje naru?itelju, kako o kvaliteti tako i o kvantiteti radova sa redovnom kontrolom izvedbe, gra?evinske knjige i potrebnim upisima u gra?evinski dnevnik.
   
Reference

* Nadzor na izvo?enjem radova odravanja stambenih zgrada za upravitelja Fugger d.o.o. (Hebrangova, Grama?a) 2009.-10.godina
* Nadzor izvo?enja sprinkler instalacije u objektu Srce (4500m2), Zagreb, 2006. godine. 
* Nadzor gra?evinskih i obrtni?kih radova na obiteljskoj vili Barbari? (1500 m2), Sesvete, 2006. godine. 
* Nadzor gra?evinskih i obrtni?kih radova na izgradnji objekta za ispra?aj u Novskoj (300 m2), Novska, 2006. godine.
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaka 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridrana