Croatian(HR)English (United Kingdom)
                                  
Ime projekta: Ekološko-turisti?ki centar za uzgoj sportskih konja
Površina: 10.800 m2
Godina projektiranja:
2011. godina
Lokacija:
Jastrebarsko
Investitor:
Privatni investitor
Izvo?a?:
-
Godina izvedbe:
2013. godina
Cijena izgradnje: -
Opis:
Projekt se sastoji od staja za uzgoj i smještaj sportskih konja, korala, dvorane za jahanje, paviljona i obiteljske ku?e investitora. Stambeni i gospodarski objekti su smješteni na sjeverozapadnom dijelu parcele, a preostali dio je u funkciji pašnjaka, odnosno ostaje neizgra?en. Gospodarske zgrade i staje orijentirane su sjeverozapad-jugoistok kako bi se ostvarile najpovoljnije lokacije u odnosu na osun?anje i dominantne smjerove vjetra. Smještaj obiteljske ku?e uvjetovan je pogledom prema velikim pašnjacima na jugoistoku. Ku?a se sastoji od tri zatvorena volumena, odvojena unutrašnjim dvorištima, koji po oblikovanju prate oblikovanje gospodarske gra?evine.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana